Spolupráca s vysokými školami

Ako inovatívna a technicky orientovaná spoločnosť spolupracujeme s univerzitami a vysokými školami, aj na celosvetovej úrovni.
Študentom radi ponúkame možnosť absolvovania praxe v našej spoločnosti a podporujeme ich pri bakalárskej a dizertačnej práci v prípade, že súhlasí študijný odbor a téma danej práce.

Vysoká škola Emden/Leer

Už roky veľmi úzko spolupracujeme s vysokou školou Emden/Leer.
Vysoká škola Emden/Leer ponúka napríklad študujúcim v oblasti elektrotechniky, informatiky a mediálnej techniky prehĺbenie štúdia „Marketing a predaj“. S účasťou na takzvanom predajnom module získate vedomosti o typických procesoch odbytu a predaja. TerazUž desať rokov podporuje InPro electric vysokú školu Emden/Leer formou seminárov na témy „Kalkulácia pre odbyt a predaj v technickej oblasti“ a „Manažment projektu a predaj“.

Brémska univerzita

Vďaka Brémskej univerzite sa nám podarilo získať ďalšieho strategického partnera pre potreby duálneho štúdia.

Na Brémskej univerzite môžete študovať vo viac ako 60 rozličných študijných programoch na piatich fakultách.

Od zimného semestra 2017/18 ponúka univerzita nový študijný odbor Mechatronika/Automatizácia.  Na danom študijnom odbore si študenti môžu vybrať medzi odborným profilom Mechatronika alebo Technika automatizácie, a tým prehlbovať svoje vedomosti už počas štúdia.

Vzhľadom na krátku vzdialenosť a našu špecializáciu na „Automatizáciu výroby v automobilovom priemysle“, je prirodzené, že predstavujeme výhodného budúceho partnera pre realizáciu duálneho štúdia.

Od budúceho zimného semestra 2018/19 Vám ponúkame možnosť uskutočniť duálne štúdium so spoločnosťou InPro electric, ako s Vaším partnerom pre vzdelávanie a prax.

Univerzita Magdeburg-Stendal

Neustále zmeny v priemysle a globalizácia silno pôsobia, a aj budú pôsobiť na trh.  Na medzinárodných trhoch sa presadzujú predovšetkým budúce obchodné aktivity automobilového priemyslu.

Sme tu pre našich zákazníkov!

Pre zvýšenie počtu kvalifikovaných pracovníkov je potrebné, aby sme podporovali našu budúcu generáciu už počas jej štúdia.  Hľadáme spolupracovníkov, ktorí majú chuť a záujem pôsobiť na medzinárodnom trhu a ďalej sa rozvíjali nielen profesijne, ale predovšetkým osobne.

Pomocou Univerzity Magdeburg-Stendal sa nám podarilo nájsť strategického partnera, ktorý svojim študentom poskytuje praktické poznatky a vedomosti o medzinárodných aktivitách automobilového priemyslu.

Od letného semestra 2018 ponúkame spolu s Univerzitou Magdeburg-Stendal prakticky orientovaný magisterský stupeň štúdia s možnosťou absolvovania zahraničného pobytu v našej dcérskej spoločnosti v Číne a možnosť zúčastniť sa na vybraných prednáškach Technickej univerzity v Changchune.

So začiatkom magisterského stupňa štúdia od nás dostanete učebnú zmluvu, ktorej cieľom je umožniť študentom podieľať sa vo voľnom čase na rôznych praktických činnostiach v aktuálnych projektoch a jazykovú prípravu na pobyt v Číne.   Po ukončení pobytu v Číne absolvujete záverečnú skúšku na Univerzite Magdeburg-Stendal. Po úspešnom ukončení magisterského stupňa štúdia dostanete pracovné miesto v spoločnosti InPro electric.

Jade vysoká škola Wilhelmshaven

Okrem toho spolupracuje InPro electric s Jade vysokou školou Wilhelmshaven.
Na Jade vysokej škole odteraz ponúkame  k letnému alebo zimnému semestru štúdium spojené s praxou v odbore elektrotechniky.
Štúdium  orientované na prax umožňuje študentom vďaka jednotlivým fázam praxe nazbierať praktické  skúsenosti pre neskoršie zamestnanie  u InPro electric, a to už počas ich štúdia.

Technická vysoká škola Mittelhessen

Ďalším spolupracujúcim partnerom je Technická vysoká škola Mittelhessen v Gießen. Tu nájdete InPro electric okrem iného pravidelne na kariérnych veľtrhoch. Študentom THM Gießen ponúkame aj prax, projektové práce a záverečné práce.

Universidad Politècnica de València

Aby sme študentom umožnili nahliadnuť do budúcej praxe, kladieme aj medzinárodne veľký dôraz na to, aby sme včas zintenzívnili kontakt s vysokými školami, resp. univerzitami.
V tejto oblasti spolupracuje naša dcérska spoločnosť InPro electric España S. L. vo Valencii (Španielsko) s univerzitou Universidad Politècnica de València a ponúka semináre v oblasti manažmentu projektu.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Inovatívny pilotný charakter má aj spolupráca medzi vysokou školou Emden/Leer, mexickou univerzitou Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a InPro electric. Raz za rok budú mať vždy dvaja študenti z Emden (študijný odbor Industrial Informatics) a Puebla možnosť nielen študovať na inej vysokej škole, ale súčasne byť zamestnaní v InPro electric, aby  nazbierali praktické skúsenosti počas štúdia.Aj záverečná práca bude vyhotovená v spolupráci s delegovanými vysokými školami a InPro electric. Po ukončení štúdia zostávajú študenti  naďalej pracovať pre našu spoločnosť.

Sliezska technická univerzita

V roku 2017 založila spoločnosť InPro electric GmbH ďalšiu zo svojich dcérskych spoločností, a to InPro electric Sp. Z o.o  v Katoviciach (Poľsko).  Súčasne sme si stanovili cieľ vybudovať novú pobočku firmy spolu s kvalifikovanými mladými ľuďmi z miestnych univerzít.

Vďaka obsiahlej elektrotechnickej študijnej ponuke Sliezskej technickej univerzity v Gliwiciach sme našli silného partnera pre duálne štúdium a dostali tak možnosť podporovať študentov, ktorí sa po úspešnom absolvovaní štúdia majú možnosť stať našimi zamestnancami.

Spoločnosť InPro electric Sp. Z o.o dala študentom Sliezskej univerzity v Gliwiciach k dispozícii robotickú bunku, aby tak mohla študentom už počas štúdia poskytnúť pre prax relevantné poznatky o automatizačnej technike a o „Automatizácií výroby v automobilovom priemysle“.

Cieľom tejto bunky je, okrem iného, podporovať, názorne predvádzať, školiť a vzdelávať.   Robotická bunka, ako pedagogický prostriedok, môže byť použitá počas doktorandského štúdia, pre spomínané názorné predvedenie, realizáciu hodín robotiky a pre PLC programovanie na Fakulte automatiky, elektroniky a informatiky.

Pre prvotnú aplikáciu práce robota a študenta si spoločnosť InPro electric pripravila praktickú úlohu, ktorá sa týka riadenia a manipulácie s robotom. Pomocou jednoduchého a rýchleho striedavého systému „výmeny pracovných diskov“ sa môže robot rýchlo prestaviť na iné použitie.

Jedná sa o nový model robota od spoločnosti KUKA:  KUKA KR 20 R1810 Cybertech s ochrannou schránkou.

V tejto bunke sú zabudované najnovšie technológie od popredných výrobcov v oblasti automatizačnej techniky.

Pre riadenie bunky sa využíva PLC systém (aktuálny SIEMENS CPU SIMATIC S7-1500F s aktualizovaným TIA-Portalom.

Pre potreby vizualizácie je použitý  Software WinCC Advanced.

Technická univerzita v Changchune

Medzinárodné vzdelávanie a podpora mladých motivovaných študentov sa medzičasom stalo cieľom spoločnosti InPro electric. Preto sme hľadali strategického partnera aj v našej čínskej pobočke, ktorý nám umožní včas nadviazať kontakt so študentami a poskytnúť im tak náhľad do praxe v spoločnosti InPro electric.  Cieľom tejto spolupráce je vybudovať si tím budúcich miestnych pracovníkov a angažovať ich v našich celosvetových projektov.

S Technickou univerzitou v Changchune a Univerzitou Magdeburg-Stendal začneme od roku 2018 organizovať výmeny študentov medzi spomínanými univerzitami a spoločnosťou InPro electrec ako sponzorom a partnerom pre prax a vzdelávanie.  Každý rok majú dvaja nemeckí študenti z bakalárskeho alebo magisterského stupňa štúdia v odbore elektrotechnika možnosť paralelne so svojím štúdiom absolvovať desaťmesačný študijný pobyt na zahraničnej univerzite. Študenti bakalárskeho stupňa štúdia na Univerzite Magdeburg-Stendal sa môžu o tento program uchádzať už od tretieho semestra.  Študenti magisterského stupňa štúdia sa môžu o daný program uchádzať už od prvého semestra.  Účastníci programu od nás získajú učebnú zmluvu, nadobudnú reálnu predstavu o fungovaní automatizačnej techniky v automobilovom priemysle a získajú jazykovú prípravu pre pobyt v Číne.    Technickej univerzita Changchun v Číne upravila svoj študijný poriadok na realizáciu duálneho štúdia, ktorý jej študenti, ako aj tí nemeckí, ukončia desaťmesačným zahraničným študijným pobytom v Nemecku.

Po úspešnom ukončení štúdia dostávajú od nás študenti pracovnú zmluvu a možnosť pracovať pre jednu z našich pobočiek na celom svete.